en de ru

FAIR PLAY certyfikat

Spółdzielnia Inwalidów "Zgoda" produkuje środki ochrony osobistej klasyfikowane jako I, II lub III kategorii ochrony. Na produkty I, II i III kategorii  zostały wydane deklaracje zgodności z wymogami rozporządzenia Ministra Przemysłu z dnia 21.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu ochrony osobistej, oraz Dyrektywy Rady EWG 89/686/EWG. Dla II kategorii produktów zostały również przyznane certyfikaty zgodności przez upoważnione jednostki notyfikowane jako dowód ich zgodności z normami zharmonizowanymi. Produkty  kategorii III również uzyskały takie certyfikaty zgodności przez upoważnione jednostki notyfikowane i są stale kontrolowane przez wybraną jednostkę notyfikowaną.

 

                   

                                                                                                                                     


 

Informacja o systemach zarządzania

 

S. I. „ZGODA”, pracuje w Systemie Zarządzania Jakości. Certyfikat wydany przez TUV Hessen poświadcza, że spółdzielnia przestrzega wymagań, do jakich została zobowiązana w ramach funkcjonowania w systemie zarządzania. Kompetentny personel zabiega, by każde działanie było zgodne z założonym planem a jego realizacja odpowiadała wymaganiom prawa.

 

 • Certyfikat Systemu Zarządzania SZJ 

                    

 


 

Polityka SZJ

 

Podstawowym celem funkcjonowania S.I. „ZGODA” wpisanym w jej misję, jest rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych poprzez stworzenie im właściwych warunków zatrudnienia.

 

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych ma na celu produkcję ochron indywidualnych służących zabezpieczeniu stanowisk pracy przed występującymi zagrożeniami i poprawie komfortu pracy oraz świadczenie usług zdrowotnych.

 

Narzędziem pozwalającym podnieść poziom satysfakcji KLIENTÓW, PACJENTÓW, którzy są odbiorcami naszych wyrobów i usług jest udokumentowany System Zarządzania Jakością.

 

Stały rozwój S.I. „ZGODA” i ciągłe doskonalenie SZJ ma stanowić o naszej wiarygodności i konkurencyjności.

 

Działania powyższe realizowane będą poprzez:

 • Doskonalenie metod obsługi KLIENTA, PACJENTA
 • Wprowadzanie nowych technologii,
 • Rozwój usług zdrowotnych,
 • Śledzenie i wprowadzanie do procesów wytwórczych nowocześniejszych środków produkcji zapewniających oczekiwaną jakość wyrobu,
 • Stałe podnoszenie kwalifikacji i świadomości personelu,
 • Pełne zaangażowanie załogi.

Nasza polityka w zakresie Jakości jest w pełni zorientowana na spełnianie oczekiwań Klientów, Pacjentów przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z normatywnymi i prawnymi przepisami ustanowionymi przez polskie lub międzynarodowe ustawodawstwo i normy specjalistyczne. 

 

Najwyższe kierownictwo S.I. „ZGODA” dba o ciągłe podnoszenie kwalifikacji i rozwój pracowników. Jest świadome, że fachowość personelu jest skuteczną drogą oferowania naszym KLIENTOM i PACJENTOM wyrobów, usług na wymaganym poziomie. 

 

Struktura organizacji i właściwa komunikacja zapewnia szybki przebieg informacji do wszystkich komórek realizujących procesy w organizacji. Istotne założenia realizacji Polityki SZJ są zawarte w Deklaracji Kierownictwa. System Zarządzania jest ciągle doskonalony w myśl przyjętej zasady, że zawsze można zrobić lepiej.

 

Prezes Zarządu

 


 

Deklaracja Kierownictwa

 

Kierownictwo Spółdzielni Inwalidów „ZGODA” w Konstantynowie zapewnia, że podjęte działania na rzecz Systemu Zarządzania Jakością spełniają wymagania zawarte w przyjętym systemie zarządzania i powodują, że prowadzona w spółdzielni działalność jest na poziomie zapewniającym skuteczną rywalizację na rynku.

 

 Działania te oparte są na:

 

 • Przestrzeganiu zasad SZJ opisanego w Księdze Systemu Zarządzania oraz w Procedurach Systemu Zarządzania, uzupełnionych odpowiednimi instrukcjami.
 • Współpracy wszystkich komórek organizacyjnych Spółdzielni w ramach SZJ.
 • Motywacji wszelkich działań „tworzących” i „zapewniających” jakość
 • Prowadzeniu ciągłej akcji informacyjnej, profilaktycznej pozwalającej zrozumieć potrzebę utrzymywania i rozwoju SZJ.
 • Systematycznym podnoszeniu kwalifikacji i umiejętności pracowników.
 • Działaniach zapobiegających wypadkom i chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym
 • Ciągłym dążeniu do poprawy warunków pracy przy spełnieniu wymagań prawnych BHP
 • Zabezpieczeniu otoczenia przed negatywnym oddziaływaniem na środowisko
 • Zapewnieniu środków i zasobów koniecznych do wdrożenia i utrzymania SZJ. SZJ to zapewnienie miejsc pracy w przyszłości.

 

Takie kryteria jak kultura osobista, uprzejmość, porządek, czystość, bezpieczeństwo, higiena, środowisko ekologiczne dają świadectwo zachowania każdego z nas, czego skutki mogą być odczuwalne poprzez zadowolenie naszych KLIENTÓW i PACJENTÓW, wyrażające się w ciągłej sprzedaży naszych wyrobów i korzystaniu z usług zdrowotnych.

                                                                                                                           

Prezes Zarządu